وزن (ابهام‌زدایی)

وزن ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: