وو یا ووی شرقی یا سون وو نام یکی از سه دولت نیرومندی است که در دوره سه امپراتوری (۲۲۰–۲۸۰ میلادی) در چین برقرار بود. نام وو برگرفته از نام تاریخی دلتای رود یانگ تسه -وو- بود. این پادشاهی در درازای حیاتش بر بسیاری از سرزمین‌های شرقی چین چیره‌بود. این امپراتوری توسط جین از بین رفت.

وو

۲۲۹–۲۸۰ (میلادی)
قلمرو پادشاهی وو با رنگ سبز تیره نشان داده شده‌است..
پایتخت
زبان‌(ها) چینی باستان
دین تائوئیسم، کنفسیوس‌گرایی، دین سنتی چین
دولت پادشاهی مطلقه
امپراتور
 - ۲۲۹–۲۵۲ سون کوان
 - ۲۵۲–۲۵۸ سون لیانگ
 - ۲۵۸–۲۶۴ سون شیو
 - ۲۶۴–۲۸۰ سون خائو
دوره تاریخی دوره سه امپراتوری
 - تأسیس ۲۲۹
 - گشودن وو به دست جین ۲۸۰ (میلادی)
یکای پول سکه‌های باستانی چینی، چیان
امروزه بخشی از  چین
 ویتنام

فهرست فرمانروایانویرایش

حاکمان ووی شرقی
پرتره نام معبد نام پسامرگ نام شخصی دوران نسبت خانوادگی
  شیزو

始祖

امپراتور وولیه سون جیاننامشخص نخستین حاکم ووی شرقی
  نامشخص شاهپور هوان چانگشا سون که نامشخص پسر سون جیان
  تایزو

太祖

امپراتور دا سون کوان ۲۲۲ تا ۲۵۲ پسر سون جیان
نامشخص نامشخص سون لیانگ ۲۵۲ تا ۲۵۸ پسر سون کوان
نامشخص امپراتور جینگ سون شیو ۲۵۸ تا ۲۶۴ پسر سون کوان
نامشخص امپراتور ون سون هه نامشخص پسر سون کوان
  نامشخص امپراتور مو سون هائو ۲۶۴ تا ۲۸۰ پسر سون هه

نگارخانهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش