اختیارات کاربری

انتخاب یک کاربر  
مشاهدهٔ گروه‌های کاربرنمایش گروه‌های کاربری user KOLI (بحث | مشارکت‌ها)

عضو: گشت خودکار، کاربران تأییدشدهٔ پایدار، انتقال‌دهندگان پیشرفته، گشت‌زنان، واگردانان، ویرایشگران الگو

عضو ضمنی: کاربران تأییدشدهٔ خودکار

سیاههٔ اختیارات کاربر

 • ‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۱۲ Telluride بحث مشارکت‌ها دسترسی KOLI را از گروه گشت خودکار، کاربر تأییدشدهٔ پایدار، گشت‌زن، واگردان و ویرایشگر الگو به گشت خودکار، کاربر تأییدشدهٔ پایدار، گشت‌زن، واگردان، ویرایشگر الگو و انتقال‌دهندهٔ پیشرفته تغییر داد (ویکی‌پدیا:درخواست برای دسترسی/انتقال‌دهنده)
 • ‏۴ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۵۶ Huji بحث مشارکت‌ها دسترسی KOLI را از گروه معافیت از بستن دسترسی آی‌پی (موقت، تا ‏۱۵ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۰۰)، گشت خودکار، کاربر تأییدشدهٔ پایدار، گشت‌زن، واگردان و ویرایشگر الگو به گشت خودکار، کاربر تأییدشدهٔ پایدار، گشت‌زن، واگردان و ویرایشگر الگو تغییر داد (درخواست کاربر در ویژه:تفاوت/28362375)
 • ‏۳ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۰۷ Huji بحث مشارکت‌ها دسترسی KOLI را از گروه معافیت از بستن دسترسی آی‌پی (موقت، تا ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۳۲)، گشت خودکار، کاربر تأییدشدهٔ پایدار، گشت‌زن، واگردان و ویرایشگر الگو به معافیت از بستن دسترسی آی‌پی (موقت، تا ‏۱۵ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۰۰)، گشت خودکار، کاربر تأییدشدهٔ پایدار، گشت‌زن، واگردان و ویرایشگر الگو تغییر داد (هماهنگی با تمام موارد دیگر)
 • ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۳۲ Ebrahim بحث مشارکت‌ها دسترسی KOLI را از گروه گشت خودکار، کاربر تأییدشدهٔ پایدار، گشت‌زن، واگردان و ویرایشگر الگو به معافیت از بستن دسترسی آی‌پی (موقت، تا ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۳۲)، گشت خودکار، کاربر تأییدشدهٔ پایدار، گشت‌زن، واگردان و ویرایشگر الگو تغییر داد (تمدید)
 • ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۰۹ Ebrahim بحث مشارکت‌ها دسترسی KOLI را از گروه گشت خودکار، کاربر تأییدشدهٔ پایدار، گشت‌زن، واگردان، ویرایشگر الگو و بارگذار به معافیت از بستن دسترسی آی‌پی (موقت، تا ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۰۹)، گشت خودکار، کاربر تأییدشدهٔ پایدار، گشت‌زن، واگردان، ویرایشگر الگو و بارگذار تغییر داد (تمدید طبق درخواست)
 • ‏۲ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۴۲ Huji بحث مشارکت‌ها دسترسی KOLI را از گروه گشت خودکار، کاربر تأییدشدهٔ پایدار، معافیت از بستن دسترسی آی‌پی، گشت‌زن، واگردان، ویرایشگر الگو و بارگذار به معافیت از بستن دسترسی آی‌پی (موقت، تا ‏۶ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۹:۰۵)، گشت خودکار، کاربر تأییدشدهٔ پایدار، گشت‌زن، واگردان، ویرایشگر الگو و بارگذار تغییر داد (یکساله)
 • ‏۶ ژانویهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۰۵ مهرنگار بحث مشارکت‌ها دسترسی KOLI را از گروه گشت خودکار، کاربر تأییدشدهٔ پایدار، گشت‌زن، واگردان، ویرایشگر الگو و بارگذار به گشت خودکار، کاربر تأییدشدهٔ پایدار، گشت‌زن، واگردان، ویرایشگر الگو، بارگذار و معافیت از بستن دسترسی آی‌پی تغییر داد (درخواست)
 • ‏۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۱۹ Sunfyre بحث مشارکت‌ها دسترسی KOLI را از گروه گشت خودکار، کاربر تأییدشدهٔ پایدار، معافیت از بستن دسترسی آی‌پی، گشت‌زن، واگردان، ویرایشگر الگو و بارگذار به گشت خودکار، کاربر تأییدشدهٔ پایدار، گشت‌زن، واگردان، ویرایشگر الگو و بارگذار تغییر داد (اگر نیاز شد دوباره درخواست دهید)
 • ‏۲۲ فوریهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۰۳:۲۶ Huji بحث مشارکت‌ها دسترسی KOLI را از گروه گشت خودکار، کاربر تأییدشدهٔ پایدار، گشت‌زن، واگردان و بارگذار به گشت خودکار، کاربر تأییدشدهٔ پایدار، گشت‌زن، واگردان، بارگذار، معافیت از بستن دسترسی آی‌پی و ویرایشگر الگو تغییر داد (بازگرداندن دسترسی‌های قبلی (به جز ویکی‌بان) به درخواست کاربر (از طریق ایمیل))
 • ‏۲۹ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۵۶ Arash.pt بحث مشارکت‌ها دسترسی KOLI را از گروه گشت خودکار، کاربر تأییدشدهٔ پایدار و بارگذار به گشت خودکار، کاربر تأییدشدهٔ پایدار، بارگذار، واگردان و گشت‌زن تغییر داد (دوباره فعال شده‌اند)
 • ‏۸ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۱۰ KOLI بحث مشارکت‌ها به طور خودکار از گشت خودکار و بارگذار به گشت خودکار، بارگذار و کاربر تأییدشدهٔ پایدار ارتقاء یافت
 • ‏۲ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۰۴:۵۱ Huji بحث مشارکت‌ها دسترسی KOLI را از گروه (هیچ) به گشت خودکار و بارگذار تغییر داد (درخواست از طریق ایمیل)
 • ‏۲۳ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۰:۱۶ Huji بحث مشارکت‌ها دسترسی KOLI را از گروه گشت خودکار، epinstructor، معافیت از بستن دسترسی آی‌پی، گشت‌زن، واگردان، ویرایشگر الگو و بارگذار به (هیچ) تغییر داد (درخواست کاربر از طریق ایمیل؛ دلیل‌: ترک ویکی و بیم سوء استفاده بعدی از حساب)
 • ‏۲۳ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۵۳ Huji بحث مشارکت‌ها دسترسی KOLI را از گروه گشت خودکار، ویکی‌بان، epinstructor، معافیت از بستن دسترسی آی‌پی، گشت‌زن، واگردان، ویرایشگر الگو و بارگذار به گشت خودکار، epinstructor، معافیت از بستن دسترسی آی‌پی، گشت‌زن، واگردان، ویرایشگر الگو و بارگذار تغییر داد (Special:Diff/17152909)
 • ‏۲ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۲۶ AFlorence بحث مشارکت‌ها دسترسی KOLI را از گروه گشت خودکار، ویکی‌بان، معافیت از بستن دسترسی آی‌پی، گشت‌زن، واگردان، ویرایشگر الگو و بارگذار به گشت خودکار، ویکی‌بان، معافیت از بستن دسترسی آی‌پی، گشت‌زن، واگردان، ویرایشگر الگو، بارگذار و epinstructor تغییر داد (جهت فعال سازی دوره جدید)
 • ‏۲ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۲۶ AFlorence بحث مشارکت‌ها دسترسی KOLI را از گروه گشت خودکار، ویکی‌بان، معافیت از بستن دسترسی آی‌پی، گشت‌زن، واگردان، ویرایشگر الگو و بارگذار به گشت خودکار، ویکی‌بان، معافیت از بستن دسترسی آی‌پی، گشت‌زن، واگردان، ویرایشگر الگو، بارگذار و epinstructor تغییر داد (جهت فعال سازی دوره جدید)
 • ‏۱۲ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۲۳ Ladsgroup بحث مشارکت‌ها دسترسی KOLI را از گروه گشت خودکار، ویکی‌بان، معافیت از بستن دسترسی آی‌پی، گشت‌زن، واگردان و بارگذار به گشت خودکار، ویکی‌بان، معافیت از بستن دسترسی آی‌پی، گشت‌زن، واگردان، بارگذار و ویرایشگر الگو تغییر داد (درخواست کاربر. مورد اعتماد)
 • ‏۱۹ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۴۵ Huji بحث مشارکت‌ها دسترسی KOLI را از گروه گشت خودکار، معافیت از بستن دسترسی آی‌پی، گشت‌زن، واگردان و بارگذار به گشت خودکار، معافیت از بستن دسترسی آی‌پی، گشت‌زن، واگردان، بارگذار و ویکی‌بان تغییر داد (https://fa.wikipedia.org/wiki/ویکی‌پدیا:درخواست_برای_دسترسی/ویکی‌بان/Omid.koli)
 • ‏۶ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۰۲ Ladsgroup بحث مشارکت‌ها دسترسی KOLI را از گروه گشت خودکار، معافیت از بستن دسترسی آی‌پی، واگردان و بارگذار به گشت خودکار، معافیت از بستن دسترسی آی‌پی، واگردان، بارگذار و گشت‌زن تغییر داد (درخواست کاربر، ایجاد مقاله استاندارد)
 • ‏۵ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۳۵ Ebrahim بحث مشارکت‌ها دسترسی KOLI را از گروه گشت خودکار، واگردان و بارگذار به گشت خودکار، واگردان، بارگذار و معافیت از بستن دسترسی آی‌پی تغییر داد (کاربر مورد اعتماد)
 • ‏۴ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۱۳ Darafsh بحث مشارکت‌ها دسترسی KOLI را از گروه گشت خودکار، معافیت از بستن دسترسی آی‌پی، واگردان و بارگذار به گشت خودکار، واگردان و بارگذار تغییر داد
 • ‏۱۴ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۲۱:۱۹ KOLI بحث مشارکت‌ها به طور خودکار از گشت خودکار، معافیت از بستن دسترسی آی‌پی و واگردان به گشت خودکار، معافیت از بستن دسترسی آی‌پی، واگردان و بارگذار ارتقاء یافت
 • ‏۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۱۳:۵۵ نوژن بحث مشارکت‌ها دسترسی KOLI را از گروه گشت خودکار و معافیت از بستن دسترسی آی‌پی به گشت خودکار، معافیت از بستن دسترسی آی‌پی و واگردان تغییر داد (خنثی‌سازی‌های سودمند)
 • ‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۰۸:۱۱ Pouyana بحث مشارکت‌ها دسترسی KOLI را از گروه معافیت از بستن دسترسی آی‌پی به معافیت از بستن دسترسی آی‌پی و گشت خودکار تغییر داد (مقالهٔ کاربر بدون مشکل است.)
 • ‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۰۸:۱۰ Pouyana بحث مشارکت‌ها دسترسی KOLI را از گروه (هیچ) به معافیت از بستن دسترسی آی‌پی تغییر داد (درخواست کاربر)