باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
امرداد/ مرداد [[فرشته]] جاودانگی و بی مرگی است، در عالم جسمانی نگهبانی از نباتات و روییدنی ها با اوست.
 
تلفظ این نام به هر دو شکل امرداد و مرداد درست است اما در متون ادبیات فارسی و از جمله در آثار [[فردوسی]] و [[بیرونی]] به شکل مرداد آمده است.
 
== منابع ==
کاربر گمنام