تفاوت میان نسخه‌های «ضدسرمایه‌داری»

{{اصلی|سوسیالیسم اسلامی}}
{{اصلی|سوسیالیسم مسیحی}}
[[کلیسای کاتولیک]] ، [[ربا]] را منع نموده است. ولی با شورش [[اصلاحات پروتستانی|رفرمهای پروتستانی]] علیه تعصبات پاپی و با فرا رسیدن [[عصر روشنگری]] و رد آموزشهای اخلاقی پاپی، "مسیحیت اروپا" برخی از انواع شارژ و بهره را پذیرفت. این امر موجب برخی تغییرات اجتماعی گردید که اجازه میداد فئودالیسم با کاپیتالیسم یا سایر روشهای حکومت جایگزین شود.
 
== سوسیالیسم ==