تفاوت میان نسخه‌های «استوانه»

۷۹۸ بایت حذف‌شده ،  ۷ سال پیش
{{پایان چپ‌چین}}
 
==را ه عمود بر محور استوانه باشد، تشکیل یک دایره را می‌دهند.<ref>{{cite web | title=MathWorld: Cylindric section| url=http://mathworld.wolfram.com/CylindricSection.html}}</ref>
== قطاع‌های استوانه‌ای ==
قطاع‌های استوانه‌ای از برخورد یک یا چند استوانه با یک یا چند صفحه ایجاد می‌شود. برای یک استوانهٔ راست دایره‌ای چهار احتمال وجود دارد. صفحه مماس با استوانه‌است درنتیجه نقطهٔ مشترک صفحه و استوانه تنها یک خط راست است؛ صفحه و استوانه یکدیگر را قطع نمی‌کنند؛ یا به صورت راست قطع می‌کند به گونه‌ای که نقطه‌های مشترک آن‌ها دو خط موازی می‌شود. صفحه و استوانه یکدیگر را قطع می‌کنند و تشکیل یک بیضی می‌دهند، در صورتی که صفحه عمود بر محور استوانه باشد، تشکیل یک دایره را می‌دهند.<ref>{{cite web | title=MathWorld: Cylindric section| url=http://mathworld.wolfram.com/CylindricSection.html}}</ref>
 
== دیگر گونه‌های استوانه ==
کاربر ناشناس