اساطیر ایرانی: تفاوت میان نسخه‌ها

=== آمیختگی تاریخ اساطیری و تاریخ واقعی ===
ابن دوره مربوط به زمانی می شود که روایت اسطیری ایرانی با داده های تاریخی ملموس مانند سنگ نبشته ها و متون یونانی منطبق می شود. یعنی سقوط ایران بدست اسکندر. با اینحال روایت ایرانی دوران حکومت اسکندر و [[یونان]]یان را بسیار کوتاه دانسته، هیچ زمانی برای [[سلوکیان]] فرض نکرده و دوره چهارصد و پنجاه ساله فرمانروایی خاندان اشکانی را تنها دویست سال برآورد کرده است. داده های پایانی دوران [[اشکانیان]] در اساطیر ایران به نبرد [[اردوان پنجم]] و شاهزاده پارسی یعنی [[اردشیر بابکان]] پرداخته که با آنچه در متون لاتین و ارمنی آمده یکیست. بعد از آن دوره [[ساسانی]] آغاز می شود که برآمده از تبار کیانیان معرفی می شوند.
 
=== روایاتموجودات و باورهای اسطوره‌ای ===
 
== اساطیر متاخر ایران باستان ==
 
=== اساطیر مانوی ===
=== روایات و باورهای اسطوره‌ای ===
 
== منابع اسطوره‌های ایرانی ==