باز کردن منو اصلی

تغییرات

افزودن الگوی خرد با ابزار
 
== منابع ==
* Wikipedia contributors, "Marcus Junius Brutus the Younger," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Marcus_Junius_Brutus_the_Younger&oldid=545103565 (accessed March 18, 2013).{{روم باستان-خرد}}