تفاوت میان نسخه‌های «محمد بن جعفر طیار»

<< با توجه به اين كه در داده هاي تاريخي آمده است كه وي با ام كلثوم بعد از فوت عمر ازدواج نموده است، نمي توان پذيرفت وي در شوشتر و جنگ با ايرانيان كشته شده باشد؛ زيرا كشته شدن وي در جنگ با ايران، در دوران زندگي عمر است و ازدواج او با ام كلثوم، پس از عمر است و اين نشان دهنده آن است كه وي پس از جنگ با ايران، زنده بوده است و در ماجراي مذكور، کشته نرسيده است.>>
 
از طرفی انتقادطرف دیگر به ساخت آرامگاه ازین جهت است که با فرض صحیح بودن وجود آرامگاه در دزفول، محمد بن جعفر از فرماندهان اعراب در حمله به ایران و جنگ شوشتر بوده و بهدر کشته تنهاییشدن بسیاریشماری از مردماهالی دزفول و شوشتر رانقش به خاکداشته و خونبه کشیدههمین و در نهایت زخم عمیقی برمیدارد و در حوالی دزفول کشته می شود و لذادلیل ساختن آرامگاه برای چنین شخصی ،از عجیبسوی بهعده نظرای میبا انتقاد مواجه است رسد.
 
==منابع==