تفاوت میان نسخه‌های «جمهوری شوروی سوسیالیستی ارمنستان»