تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:ویکی‌پدیا واژه‌نامه نیست»

{{see also|Wikipedia:Manual of Style (words to watch)#Neologisms and new compounds}}
{{policy shortcut|وپ:نوواژه|WP:NOTNEO}}
برخی از نوواژه‌ها می‌توانندممکن است استعمال زیاد داشته باشند، و ممکن است بتوان شواهد بسیاری در اینترنت و در جامعه در مورد استفاده از آن یافت. اما برای داشتن یک مقاله در این مورد در ویکیپدیا ما باید از منابع قابل اعتماد ثانویه مثل کتاب و مقالات که درباره اصطلاح و یا مفهوم صحبت می‌کنند، استفاده کنیم، و نه کتابها و مقالاتی که از این واژه استفاده می‌کنند. مشاهدات شخصی کاربران (به عنوان مثال پیدا کردن وبلاگ‌ها، کتابها، و مقالاتی که از این واژه استفاده می‌کنند به جای اینکه بصورت خاص در مورد آن واژه بنویسند) برای حمایت از وجود مقالات ناکافی هستند زیرا این ممکن است نیازمند تجزیه و تحلیل و کنار هم قرار دادن منابع اولیه به منظور پیشبرد یک دیدگاه باشد که به صراحت با سیاست تحقیق دست اول ممنوع در تضاد است.
 
نوواژه‌هایی که در استفادهبه گسترده مورد استفاده هستند، اما برای آن هیچ پوششی در منابع دست دوم وجود ندارد هنوز آماده برای پوشش در ویکیپدیا نیستد. زمان بیشتری نیاز است که منابع دست دوم در مورد آن فراهم شود و شرایط برای ایجاد مقاله در ویکیپدیا فراهم شود.
 
 
Articles on [[neologisms]] are commonly deleted, as these articles are often created in an attempt to use Wikipedia to increase usage of the term. As [[Wiktionary]]'s [[wikt:Wiktionary:Criteria for inclusion|inclusion criteria]] differ from Wikipedia's, that project may cover neologisms that Wikipedia cannot accept. If you are interested in writing an article on a neologism, you may wish to contribute it to that project instead.
 
Some neologisms can be in frequent use, and it may be possible to pull together many facts about a particular term and show evidence of its usage on the Internet or in larger society. To support an article about a particular term or concept we must cite reliable [[Wikipedia:No original research#Primary, secondary and tertiary sources|secondary sources]] such as books and papers ''about'' the term or concept, not books and papers ''that use'' the term. An editor's personal observations and research (e.g. finding blogs, books, and articles that ''use'' the term rather than are ''about'' the term) are insufficient to support articles on neologisms because this may require ''analysis'' and ''synthesis'' of primary source material to advance a position, which is explicitly prohibited by the [[WP:OR|original research policy]].
 
Neologisms that are in wide use but for which there are no treatments in secondary sources are not yet ready for use and coverage in Wikipedia. The term does not need to be in Wikipedia in order to be a "true" term, and when secondary sources become available, it will be appropriate to create an article on the topic, or use the term within other articles.
 
In a few cases, there will be notable topics which are well-documented in [[Wikipedia:Reliable sources|reliable sources]], but for which no accepted short-hand term exists. It can be tempting to employ a neologism in such a case. Instead, it is preferable to use a title that is a descriptive phrase in plain English if possible, even if this makes for a somewhat long or awkward title.