تفاوت میان نسخه‌های «ضدسرمایه‌داری»

== جنبش‌های ضد جهانی‌سازی ==
{{اصلی|جنبش‌های ضد جهانی‌سازی}}
جنبش ضد جهانی سازی جنبشی فعال در سراسر جهان است کهاین جنبش منتقد [[جهانی‌سازی|جهانی شدن]] سرمایه داریسرمایه‌داری میباشد. فعالان ضد جهانی سازی از ماهیت غیردموکراتیک نهادینه شدن جهانی سرمایه‌داری و ترویج نئولیبرالیسم در جهان انتقاد میکنند.
 
[[رده:ضد سرمایه‌داری]]