تفاوت میان نسخه‌های «گنوسیس»

۳۵ بایت اضافه‌شده ،  ۸ سال پیش
ابرابزار
(صفحه‌ای جدید حاوی «{{گنوسی}} '''گنوسیس''' به معناى معرفت، واژه اى یونانى است. مکتب گنوسیس جریان فکرى...» ایجاد کرد)
 
(ابرابزار)
{{گنوسی}}
'''گنوسیس''' به معناىمعنای معرفت، واژهواژه‌ای اى یونانىیونانی است. مکتب گنوسیس جریان فکرىفکری کهنىکهنی است که بر آگاهىآگاهی از رازهاىرازهای الهىالهی تأکید مى ورزدمی‌ورزد. گنوسیس یا معرفت از راه تجربه مستقیم مکاشفه یا تشرف به سنت رازآمیز و باطنىباطنی به دست مى آیدمی‌آید. مکتب گنوسى،گنوسی، که به قول یوناس پیام خداىخدای ناشناخته است، مجموعه اىمجموعه‌ای از ادیان، مذاهب و نحله هاىنحله‌های دینىدینی اىای است که در قرون اول و دوم قبل از میلاد و نیز در قرون اول و تا سوم پس از میلاد در فلسطین، سوریه، بین النهرین و مصر وجود داشته است. در همه این فرق نوعىنوعی معرفت باطنىباطنی و روحانىروحانی و فوق طبیعى،طبیعی، که مى توانمی‌توان از آن به کشف و شهود و اشراق تعبیر کرد، مایه نجات و رستگارىرستگاری انسان شناخته شده است و به همین مناسبت همه آنها را تحت عنوان [[گنوسىگنوسی]] ذکر کرده اندکرده‌اند. بیشتر فرقهفرقه‌های هاىگنوسی گنوسىمسیحی مسیحى بوده اندبوده‌اند. برخىبرخی از فرقهفرقه‌های هاى گنوسىگنوسی پیش از مسیحیت هم وجود داشته اندداشته‌اند. برخىبرخی از آنها از قبیل مانویت و فرقه هاىفرقه‌های صبیها با همه تأثیرپذیرىتأثیرپذیری از، مسیحیت مسیحىمسیحی نبوده اندنبوده‌اند. کلیسا شمعون مجوسىمجوسی را مسبب، و ساماریا را مرکز این بدعت مىمی داند. اما به نظر مى رسدمی‌رسد که کل جریان را نمى تواننمی‌توان به فردىفردی خاص نسبت داد. این تفکر حاصل افکارىافکاری است که در آن زمان رایج بوده است. براىبرای تبیین حرکت گنوسیه باید به جریان ترکیب گرایىگرایی ادیان توجه داشت. این امتزاج و اختلاط انواع گوناگون عقاید بیشتر در شروع هر قرن نخست مسیحىمسیحی بوده است؛ اما رد پاىپای آن را پیش از این زمان هم مى توانمی‌توان یافت. همجوشىهمجوشی عقاید در مناطق شامات، فلسطین، مصر و بین النهرین تا حد زیادىزیادی از اندیشه ثنوىثنوی ایران قدیم متأثر بوده است.<ref>[http://www.tahoordanesh.com/page.php?pid=15395 نحوه پیدایش و عقاید مکتب گنوسیه (1۱)] طهور</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}