باز کردن منو اصلی

تغییرات

برچسب بدون منبع
{{منبع}}
 
'''ایزوتوپ پایدار''' (stable isotope) [[ایزوتوپ]]های شیمیایی غیر رادیواکتیو هستند. ایزوتوپهای پایدار یک [[عنصر شیمیایی]] ویژگیهای شیمیایی یکسانی دارند و در نتیجه رفتار یکسانی از خود نشان می دهند.
 
۱۲٬۱۵۷

ویرایش