تفاوت میان نسخه‌های «پروتئینوری»

۲۳ بایت اضافه‌شده ،  ۷ سال پیش
ابرابزار
(ابرابزار)
Image = |
Caption = |
DiseasesDB = 25320۲۵۳۲۰ |
ICD10 = {{ICD10|R|80۸۰||r|80۸۰}} |
ICD9 = {{ICD9|791.0۷۹۱٫۰}} |
ICDO = |
OMIM = |
MedlinePlus = |
eMedicineSubj = med |
eMedicineTopic = 94۹۴ |
MeshID = D011507 |}}
}}
'''پروتئینوری''' {{انگلیسی|Proteinuria}}
يكيیکی از بيماريهايبیماریهای شايعشایع و خطرساز برايبرای كليهکلیه پروتئينوريپروتئینوری مي‌باشدمی‌باشد. و درصد بالاييبالایی از نارسايينارسایی كليه‌هاکلیه‌ها را به خود اختصاص داده است. پروتئينوريپروتئینوری به معنيمعنی وجود مقاديرمقادیر غيرطبيعيغیرطبیعی پروتئينپروتئین در ادرار مي‌باشدمی‌باشد. همانطوريكههمانطوریکه اشاره شد كليه‌هايکلیه‌های سالم مواد زائد حاصله از سوخت و ساز را از بدن خارج مي‌كندمی‌کند. وليولی از خروج مواد مورد نيازنیاز همانند پروتئينهاپروتئینها و غيرهغیره جلوگيريجلوگیری مي‌كندمی‌کند كهکه ايناین امر نيزنیز بستگيبستگی به سايزسایز و شارژ مولكولهايمولکولهای پروتئينپروتئین دارد. بسياريبسیاری از پروتئينهاپروتئینها بزرگتر بوده و نمي‌توانندنمی‌توانند از فيلترهايفیلترهای گلومرولوليگلومرولولی عبور كنندکنند. مگر اينكهاینکه كليه‌هاکلیه‌ها آسيبآسیب ديدهدیده باشند و از طرفيطرفی پروتئينهايپروتئینهای كوچكترکوچکتر به راحتيراحتی از ديوارهدیواره گلومرول عبور كردهکرده اما دفع نمي‌شوندنمی‌شوند. بلكهبلکه به خاطر نيازنیاز بدن مجدداً در توبولهايتوبولهای پروگزيمالپروگزیمال جذب مي‌شوندمی‌شوند و به خون برمي‌گردندبرمی‌گردند. بنابراينبنابراین پروتئينوريپروتئینوری نشان دهنده آسيبآسیب به كليه‌هاکلیه‌ها مي‌باشدمی‌باشد. لازم است بدانيمبدانیم كهکه افراد طبيعيطبیعی كمترکمتر از 150۱۵۰ ميليگرممیلیگرم پروتئينپروتئین و 30۳۰ ميليگرممیلیگرم آلبومينآلبومین در روز از طريقطریق ادرار دفع مي‌كنندمی‌کنند.
 
== طبقه بندی ==
پروتئینوری به دو صورت گذار و دائم خودنماييخودنمایی مي‌كندمی‌کند.
1۱) پروتئينوريپروتئینوری گذرا: به صورت موقتيموقتی و گذرا بوده و به نظر مي‌رسدمی‌رسد عامل آن (تب، ورزشهايورزشهای سنگين،سنگین، استرس روحيروحی و مواجه بودن با سرمايسرمای شديدشدید بوده و در ايناین حالت ميزانمیزان پروتئينپروتئین دفعيدفعی نسبتاً كمکم بوده و معمولاً سريعسریع بهبود مي‌يابدمی‌یابد.
 
2۲) پروتئينوريپروتئینوری دائم: به صورت دائميدائمی بوده و مي‌توانندمی‌توانند تظاهريتظاهری از بيماريهايبیماریهای كليويکلیوی يایا يكیک بيماريبیماری سيستميكسیستمیک باشد و بسياريبسیاری از بيماريهايبیماریهای ديگردیگر نيزنیز مي‌توانندمی‌توانند باعث گلومرونفريتگلومرونفریت (التهاب گلومرول) شده و در نهايتنهایت به پروتئينوريپروتئینوری تبديلتبدیل گردد كهکه مي‌توانمی‌توان به ديابت،دیابت، پرفشاريپرفشاری خون و فرمهايفرمهای ديگردیگر بيماريبیماری كليهکلیه اشاره كردکرد. تحقيقاتتحقیقات نشان داده كهکه درجه و نوع پروتئينوريپروتئینوری مي‌تواندمی‌تواند وسعت آسيبآسیب به كليهکلیه را مشخص نمايدنماید و همچنينهمچنین پروتئينوريپروتئینوری همراه با بيماريبیماری قلبيقلبی و عروقيعروقی نيزنیز ديدهدیده شده است. بيمارانبیماران ديابتيدیابتی پرفشاريپرفشاری خون با سابقه خانوادگيخانوادگی در معرض خطر پروتئينوريپروتئینوری مي‌باشندمی‌باشند و اوليناولین علامت آن وجود مقاديرمقادیر كمکم آلبومينآلبومین (پروتئينپروتئین) در ادرار است. از گروههايگروههای پرخطر ديگردیگر مي‌توانمی‌توان به افراد چاق و پيرپیر اشاره كردکرد.
== علائم پروتئينوري ==
 
وجود مقدار زياد پروتئين دفعي در ادرار ممكن است باعث كف‌آلود شدن ادرار شود و به علت خروج آب از عروق و احتباس آن در بافتها موجب تورم دستها، پاها و شكم مي‌شود و در مواردي ممكن است فرد بدون علامت پروتئينوري باشد.
== علائم پروتئينوريپروتئینوری ==
== تشخيص ==
وجود مقدار زيادزیاد پروتئينپروتئین دفعيدفعی در ادرار ممكنممکن است باعث كف‌آلودکف‌آلود شدن ادرار شود و به علت خروج آب از عروق و احتباس آن در بافتها موجب تورم دستها، پاها و شكمشکم مي‌شودمی‌شود و در موارديمواردی ممكنممکن است فرد بدون علامت پروتئينوريپروتئینوری باشد.
آزمايش ادرار تنها راه يافتن پروتئين در ادرار است.
== تشخيصتشخیص ==
== پيشگيري و درمان ==
آزمايشآزمایش ادرار تنها راه يافتنیافتن پروتئينپروتئین در ادرار است.
با مشاهده اولين علامت مراجعه به پزشك و درمان علت زمينه‌اي ضروري است. براي افراد مبتلا به فشارخون و ديابت و يا هردو اولين اقدام كنترل فشارخون و ديابت مي‌باشد و در اين راستا اندازه‌گيري قندخون، رعايت رژيم غذايي، مصرف داروها، تمرينات ورزشي و محدوديت مصرف نمك و مواد پروتئين توصيه مي‌شود. این بیماری در سنین پایین قابل درمان است.
 
== پيشگيريپیشگیری و درمان ==
با مشاهده اوليناولین علامت مراجعه به پزشكپزشک و درمان علت زمينه‌ايزمینه‌ای ضروريضروری است. برايبرای افراد مبتلا به فشارخون و ديابتدیابت و يایا هردو اوليناولین اقدام كنترلکنترل فشارخون و ديابتدیابت مي‌باشدمی‌باشد و در ايناین راستا اندازه‌گيرياندازه‌گیری قندخون، رعايترعایت رژيمرژیم غذايي،غذایی، مصرف داروها، تمريناتتمرینات ورزشيورزشی و محدوديتمحدودیت مصرف نمكنمک و مواد پروتئينپروتئین توصيهتوصیه مي‌شودمی‌شود. این بیماری در سنین پایین قابل درمان است.
 
== منابع ==
 
[http://www.mardom-e-no.com/index.php?id=4538 پایگاه مردم نو]
مركزمرکز مشاوره اطلاع‌رسانياطلاع‌رسانی و بيماريابيبیماریابی
انجمن حمايتحمایت از بيمارانبیماران كليويکلیوی استان
 
{{پزشکی-خرد}}
[[رده: بیماری‌های کلیه ]]
[[رده:علائم پزشکی]]