تفاوت میان نسخه‌های «ترجمه (زیست‌شناسی)»

== مرحلهٔ آغاز ==
بخش کوچک‌تر ریبوزوم در مجاورت کدون اغاز به mRNA(ار ان ای پیام رسان) متصل میشود.سپس بخش بزرگتر ریبوزوم به بخش کوچک می پیوندد و ساختار ریبوزوم برای ترجمه کامل میشود..
هر ریبوزوم دو جایگاه دارد:یکی جایگاه p(ءبرای پلی پپتید در حال ساخت)و دیگری جایگاه A(برای امینو اسید).در مرحله اغاز tRNA اغازگر(ار ان ای ناقل)که ناقل متیونین است به جایگاه pوارد میشود و در انجا با کدون اغاز رابطه ی مکملی برقرار میکند...
 
== مرحلهٔ ادامه ==
کاربر ناشناس