تفاوت میان نسخه‌های «میدان مغناطیسی»

'''H''' = '''B'''/''μ'' که در آن μ پارامتر وابسته به مواد به نام نفوذ پذیری است. در فضای خالی، هیچ مغناطیسی وجود نداردM به طوری که '''H''' = '''B'''/''μ''
هر چند، برای بسیاری از مواد، هیچ رابطهٔ ساده‌ای بین B و M وجود ندارد به عنوان مثال، مواد فرومغناطیسی و ابررساناها خاصیت مغناطیسی شدنی دارند که یک تابع چند ارزشی از B مربوط به پسماند مغناطیسی است.
== میداننیروی مغناطیسیالکترومغناطیسی سیم حامل جریان ==
 
== میدان مغناطیسی اطراف سیم راست ==
== میدان مغناطیسی داخل پیچه مسطح حامل جریان ==
۲۷۳

ویرایش