هیاهوی بسیار برای هیچ: تفاوت میان نسخه‌ها

* لئوناتو: ریش سفید جمع، فرماندار مسینا.
* کلودیو: رجل اعیان زاده فلورانسی، مسیو عشق، در خدمت دون پدرو.
* هه روهِرو: دختر ریزه میزهریزنقش لئوناتو، همنام هه روهِرو دختر زئوس پادشاه خدایان آتن.
* بندیک
* بئاتریس
* کنراد
* مارگارت
* اورسولا
* اورسلا
* داگبری
* ورجس
کاربر ناشناس