تفاوت میان نسخه‌های «مفلس کیمیافروش»

دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی دربارۀ این کتاب می‌گوید: «مخاطبان این مجموعه، جوانان‌اند و همۀ کسانی که مراجعه به دیوان پُرحجم و دوجلدی [[انوری]]، بدیشان اجازه نمی‌دهد که در میان انبوهِ آن مدایح، شعرهای درخشان و برجسته‌ای را بیابند که [[انوری]] را، در نظر گروهی، در طول قرون، یکی از ''سه تن پیامبرانِ شعر فارسی'' و در کنارِ [[سعدی]] و [[فردوسی]] قرار داده‌است.»<ref>کتاب مفلس کیمیافروش، تألیف محمدرضا شفیعی کدکنی، صفحۀ ۹</ref>
 
وی همچنین یادآور می‌شود که: «ملاک انتخاب همان سلیقه و ذوقی است که هزگرهرگز ادّعای آن را نداشته‌ام و در توضیحات هم اصلاً مجالی برای فضل‌فروشی نمی‌خواهم ظهور کند. سعی خواهم کرد، فهم هر شعر را از ساده‌ترین راه برای خوانندگان امکان‌پذیر کنم.»
«دیوان انوری از دیرباز، یکی از مشکل‌ترین دیوان‌های شعر فارسی شناخته‌شدهشناخته‌ است،شده‌است، به‌همین دلیل شروح بسیاری بر آن نوشته‌اند. معتقدم سخنی را، که آن‌همه شرح و تفصیل برای فهمش لازم داشته باشیم، برای انسان معاصر، در مقولۀ شعر قرار دادن، قدری ستم بر مفهوم شعر است.»<ref>همان، صفحۀ ۱۰</ref>
 
شفیعی کدکنی این کتاب را به [[یدالله بهزاد کرمانشاهی]] تقدیم کرده‌است.<ref>سایت خانۀ کتاب [http://www.ketab.ir/ViewPdf.aspx?FileName=89706123 صفحات اولیۀ مُفلِس کیمیافروش، تألیف محمدرضا شفیعی کدکنی، انتشارات سخن، چاپ چهارم، ۱۳۸۹]</ref>