تفاوت میان نسخه‌های «محمدقاسم ظهیرالدوله»

| ۴ || [[سلیمان‏خان اعتضادالدوله]] ||؟-۱۲۷۱|| بیگم جان || حاکم اصفهان، جد خاندان سپهبدی قاجار<ref>سعادت نوری، حسن. اصفهان در دوره سلاطین قاجاریه. مندرج در: وحید، خرداد ۱۳۴۶. ۵۰۵-۵۱۶</ref>
|-
| ۵ || دختر || || || همسر [[شاهرخ میرزا]] پسر [[حسین‌علی‌میرزا فرمانفرما]]
| ۵ || موسی‏خان || || || پدر [[عضدالملک]]
|-
| ۵۶ || موسی‏خان || || || پدر [[عضدالملک]]
| ۶ || نصرالله‏خان نظام‏العلماء || || ||
|-
| ۶۷ || نصرالله‏خان نظام‏العلماء || || ||
| ۷ || اسدالله‏خان معتمدالملک ||؟-شوال ۱۲۷۶|| || حاکم همدان<ref>چهل سال تاریخ ایران. ۴۹۷.</ref>
|-
| ۷۸ || اسدالله‏خان معتمدالملک ||؟-شوال ۱۲۷۶|| || حاکم همدان<ref>چهل سال تاریخ ایران. ۴۹۷.</ref>
|}