باز کردن منو اصلی

تغییرات

/* طبقه‌بندی جنگ‌افزارها زرططزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
* [[جنگ‌افزار سرد]]
:* [[جنگ‌افزار انفرادی]] ([[شمشیر]]، [[خنجر]]، [[تیر و کمان]]، ...)
:* [[جنگ‌افزار جمعی]] ([[منجنیق]])منج
* [[جنگ‌افزار گرم]]
::* [[انفرادی]] ([[سلاح کمری]]، [[تفنگ]]، [[نارنجک‌انداز]]، ...)
::* [[جمعی]] ([[توپ (جنگ‌افزار)|توپ]]، [[تانک]]، [[هواپیمای جنگی]]، ...)
 
::* [[سیستم جنگ‌افزار متعارف]]
 
[[جنگ‌افزار نامتعارف]]
کاربر گمنام