تفاوت میان نسخه‌های «ترکمن (ابهام‌زدایی)»

* [[ترکمان‌های اردن]]، از اقوام ترک‌تبار شاخه‌غز و [[زبان ترکی آذربایجانی]]
* [[ترکمان‌های لبنان]]، از اقوام ترک‌تبار شاخه‌غز و [[زبان ترکی آذربایجانی]]
* [[ترکمان‌هایترکمن‌های ایران]]، از اقوام ترک‌تبار شاخه‌غز و [[زبان ترکمنی]]
* [[ترکمان‌هایترکمن‌های خراسان]]، از اقوام ترک‌تبار شاخه‌غز و [[زبان ترکمنی]]
* قبایل [[اغوز]] یا غُز، به‌ویژه غزهای مسلمان کوچ‌نشین (این کاربرد واژه «ترکمان» و «ترکمن» در سده‌های ۴-۱۰ هجری رایج بود)<ref>لغت‌نامهٔ دهخدا</ref>