تفاوت میان نسخه‌های «رمز قالبی»

بدون خلاصه ویرایش
جز (ربات: تصحیح جایگذاری کاما، شمارگان هزارگان)
==ساختار مبتنی بر شبکه فيستل==
 
در اين ساختار برای رمزگذاری، ابتدا متن اصلی به دو قسمت تقسيم می‎شود. سپس بر روی قسمت سمت راست ساختار، با استفاده از تابع F عمليات رمزگذاری صورت گرفته، خروجی تابع F (يا به نحوی تغيير يافته آن) با قسمت سمت راستچپ XOR می‎شود. سپس برای دور بعدی مکان دو قسمت سمت راست و چپ با يکديگر جابجا می‎شوند:
{{چپچین}}
R_(i+1) = L_i ⊕ F(R_i,K_i)
L_(i+1) = R_i
{{پایان چپچین}}
نحوة رمزگشايی نيز مانند نحوة رمزگذاری است با اين تفاوت که در رمزگشايی نحوه اعمال زيرکليد، برعکس حالت رمزگذاری است. در اين ساختار برای رمزگشايی نيز مانند حالت رمزگذاری ابتدا متن رمزشده به دو قسمت تقسيم می‎شود، سپس بر روی قسمت سمت راست ساختار با استفاده از تابع F، عمليات رمزگشايی صورت گرفته، خروجی تابع F (يـا بـه نحوی تغيير يافته آن) بـا قسمت سمت راستچپ XOR می‎شود. سپس برای دور بعدی مکان دو قسمت سمت راست و چپ با يکديگر جابجا می‎شود:
{{چپچین}}
R_i = L_(i+1)
۶۳

ویرایش