باز کردن منو اصلی

تغییرات

عضدالدوله شهر ساسانی ''[[گور (شهر باستانی)|گور]]'' را بازسازی کرد و نام آنرا به ''فیروز آباد'' تغییر داد.
 
فعالیتهای شهرسازی عضدالدوله از مرزهای فارس فراتر می‌رود. مناره‌ای در سیرجان (خرابه‌های آن در هشت کیلومتری شرق سعیدآباد باقیست) از یادگارهای دیگر اوست. توسعه جاده‌ها در خوزستان و ساختن آبراهه‌ای میان کارون و فرات نمونه‌هایی از تلاشهای عضدالدوله برای رونق تجارت در عصر [[آل بویه]] به دست می‌دهند.آبراهه ی یاد شده اکنون در شهرستان خرمشهر قابل مشاهده است کهو روزرود کارون را به اروند رود پیوند می دهد. این آبراهه سبب پیشگیری از سقوط کامل خرمشهر و آبادان در دوران جنگ تحمیلی در سال 1360شد.
 
عضدالدوله در بغداد نیز کاخ با شکوهی برآورد و طرح جاه طلبانه‌ای برای بازسازی بغداد فراهم کرد. برای این مقصود به مالکین خانه‌های بغداد وام داد و پته‌هایی که به آنها داد شباهت عجیبی با اسکناسهای امروزی دارند. عضدالدوله همچنین در بغداد بیمارستان بزرگی برآورد که [[بیمارستان عضدی]] نام گرفت. این بیمارستان مجهز دارای داروخانه بزرگی نیز بوده است.
کاربر گمنام