تفاوت میان نسخه‌های «محمدقاسم ظهیرالدوله»

! |ردیف!! style="width:25%;"|نام!! style="width:25%;font-size:80%"|تولد/مرگ !! style="width:20%" |نام مادر!! style="width:30%;"|یادداشت‌ها
|-
| ۱ || [[مهدعلیا|ملک جهان مهدعلیا]] ||۱۲۲۰- ۶ ربیع‌الآخر ۱۲۹۰|| بیگم جان || همسر [[محمدشاه قاجار]] و مادر [[عزت‌الدوله]] و [[ناصرالدین‏شاهناصرالدین‏‌شاه]]
|-
| ۲ || [[امیرعیسی‏خانامیرعیسی‏‌خان اعتمادالدوله]] ||؟-۱۲۷۸|| || حاکم اصفهان، یزد و گیلان، جد خاندان‏هایخاندان‏‌های امیرسلیمانی و اعتمادی قاجار<ref>چهل سال تاریخ ایران. ۵۳۸.</ref>
|-
| ۳ || [[امیراصلان‏خانامیراصلان‏‌خان مجدالدوله]] ||؟-صفر ۱۲۸۸|| || حاکم زنجان و گیلان و داماد [[فتحعلی شاه]]، جد خاندان‏هایخاندان‌‏های امیراصلانی و دادور<ref>چهل سال تاریخ ایران. ۴۹۶.</ref>
|-
| ۴ || [[سلیمان‏خانسلیمان‏‌خان اعتضادالدوله]] ||؟-۱۲۷۱|| بیگم جان || حاکم اصفهان، جد خاندان سپهبدی قاجار<ref>سعادت نوری، حسن. اصفهان در دوره سلاطین قاجاریه. مندرج در: وحید، خرداد ۱۳۴۶. ۵۰۵-۵۱۶</ref>
|-
| ۵ || دختر || || || همسر [[شاهرخ میرزا قاجار|شاهرخ میرزا]] پسر [[حسین‌علی‌میرزا فرمانفرما]]
|-
| ۶ || موسی‏خانموسی‏‌خان || || || پدر [[عضدالملک]]
|-
| ۷ || نصرالله‏خاننصرالله‏‌خان نظام‏العلماءنظام‌‏العلماء || || ||
|-
| ۸ || اسدالله‏خاناسدالله‏‌خان معتمدالملک ||؟-شوال ۱۲۷۶|| || حاکم همدان<ref>چهل سال تاریخ ایران. ۴۹۷.</ref>
|}