باز کردن منو اصلی

تغییرات

*[[آخواخ]]
*[[بژتین]]
*[[بتلیخ (شهرستان)|بتلیخ]]
*[[گرگبیل]]
*[[گومبت]]