تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه ادیان و مذاهب»

* معرفی منطقی و علمی [[اسلام]] (با رویکرد [[شیعی]]) در عین احترام به عقاید، باورها و آیین سایر ادیان و مذاهب.
 
== ساختار اجراییسازمانی ==
* حوزه ریاست
* [http://web.urd.ac.ir/cont.php?sid=11 معاونت آموزشآموزشی و تحصیلات تکمیلی]
* [http://web.urd.ac.ir/cont.php?sid=12 معاونت پژوهشپژوهشی]
* [http://web.urd.ac.ir/cont.php?sid=13 معاونت فرهنگی - دانشجویی]
* [http://urd.ac.ir/cont.php?sid=28 اداره فناوری اطلاعات]
* معاونت اداری مالی
* پژوهشکده ادیان و مذاهب
 
== دانشکده ها ==
۸

ویرایش