باز کردن منو اصلی

تغییرات

== فیلم شناسی بعنوان کارگردان ==
* [[سارق (فیلم)|سارق]](۱۹۸۱)
* [[شکارچی انسان (فیلم)|شکارچی انسان]](۱۹۸۱۱۹۸6)
*[[آخرین موهیکان (فیلم)|آخرین موهیکان]](۱۹۹۲)
* [[مخمصه (فیلم)|مخمصه]](۱۹۹۵)
کاربر گمنام