سنگ گرفتن: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
 
[[رده:واژگان ورزش زورخانه‌ای]]
در قدیم پهلوانان پس از اینکه از زیر سنگ بیرون می آمدند مردمی که حاجت داشتند در رد سنگ گرفتن این پهلوانان شمع روشن می کردند و حاجت می گرفتند.و حتی از عرق پهلوان به عنوان تبرک بهره می جستند.