تفاوت میان نسخه‌های «رانندگی»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۷ سال پیش
==== 1- دور زدن یک فرمانه : ====
 
الف- ابتدا برای دور زدن باید در منهی الیه سمت راست خیابان توقف کنیم که این کار مانند ایستادن با زدن راهنمای سمت راست شروع می شود – گرفتن کلاج – دنده را به دنده یک رساندن - کلاج و ترمز گرفتن انجام می شود .
 
ب-برای دور زدن در خیابانهای عریض از دور زدن یک فرمانه استفاده می شود.به این نحو که ابتدا راهنمای سمت چپ را زده با نگاه کردن در آینه جلو و بغل وقتی وسیله نقلیه یا عابری نزدیک نیست می توانیم با رعایت احتیاط و حق تقدم دور بزنیم . – مقداری گاز می دهیم و گاز را ثابت نگه می داریم و آرام پا رااز روی کلاج مقداری بالا می آوریم.
وقتی ماشین مقدار کمی به جلو رفت پا را از روی گاز بر می داریم و فقط با همان مقدار کم کلاج فرمان را به چپ می چرخانیم و دور می زنیم و بعد سر ماشین را صاف می کنیم و در سمت راست خیابان به حرکت خود ادامه می دهیم .
در خیابانهایی که دو باند رفت و آمد دارند در هنگام دور زدن اگر از مسیر مخالف ماشین می آید حتما باید در وسط خط توقف کنیم و بعد با احتیاط دور بزنیم .
 
==== 2- دور زدن دو فرمانه : ====