باز کردن منو اصلی

تغییرات

** دهستان هویزه
شهرها: [[هویزه]] و [[رفیع (شهر)|رفیع]]
 
== روستاها[http://roosta.ir/sh/all-shahr/11/11-09.htm] ==
اله اکبر سعیدیه بستان
جلیزی حنظله ابواحمدی البوحافظ
حمیدی ابوتمر حمودعاصی
سیدعباس ابوجاموسه دفارسفلی
شخیطر ابوعلگایه دفارعلیا
علی ابادهوفل ابوگطیله سیدشبیب
مطیعات حاجی سالم صالح حسن
جلیزی حمی‌دانی صناف کشکول
جلیزی عبدالرضا خرابه سادات عبیات
سبحانیه دبات عبیدگاطع
شیخ صالح دبیه فنیخی
هوفل شرقی رمیم شمالی فیروزاباد
البوصیاد سرهنگیه قدرت اباد
بنده سوبله مچریه
حسن حاجی شاه دشت [[میهن‌آباد]]
سیدخلف صاهندی دبیه‌ام دبس
سیدعامر صاهندی سعیدیه فنیخی سفلی
سیدفاضل صدررمیم بنی صالح
سیدناصر عگبات ابوعکفا
شاکریه قویزیه البوغربه
صگورحنظله قاسم شیخ الوس
صگورفریح محمد کروشات امیزع
هوفل غربی کسر بگعان
هوفل سیدحمد محیره جراحیه سیدعرب
حومه شرقی موشه حساسنه بالا
''''''کوت سیدنعیم(بیت صخر)'''''' ابوعبدشرهانی حساسنه پائین
ابوحمیظه حومه غربی حیادر
غدیر بردیه یک دایخ
حاج جراح دهلاویه ده مهاوی
ساریه شویرع شطعلی سادات
صدرابوحمیظه محاره شطعلی مصفا
صدرجلالیه مکینه حاج لازم شویب
مرعی مالکیه غربی سعدون دو
خوزستان نی باف البوعفری طبر
خزعلیه بردیه کوچک ظهیریه بالا
ساچت حاجیه ظهیریه پایین
سیدعزیز دحیمی دو کریم صالح
مالکیه سفلی دحیمی سه گطافه
مالکیه علیا سویدانی لطیف
بریچیه سفلی مگاصیص مجیدمنابی
جرگه سیدعلی ابوجلال جنوبی مچافت
جلالیه جنوبی احیمر مشیمشیه
حمودی سعدون چولانه مطلب
جلالیه شمالی دحیمی یک مطلیج
البوعفری جنوبی رمله معینیه
گلبهار طگطاگه یزدنو
شیبانی ازادی حقر
مالکیه وسطی ابوجلال شمالی سعدون یک
نعمه بیت حردان هویزه جفیر
احمداباد جفیردو
ام الحبار نیسان
قیصریه سفلی اسحق
قیصریه علیا بنی نعامه شمالی
مکینه حاجی جمعه ساکی بیت کوار
ملیحه حاج بدر غمیجه
ملیحه کوت سعد جزیره
مولیه حبچیه
امامزاده سیدخضر حنظله
هوره عاگول بالا دغاغله
امامزاده خضر زین العابدین
حسانیات سمومیه
البوسویط شعلان
حاج کریم عبدالقاسم
حویش نیس کاوس حمدان
سمیده کاوس محمد
سیاراحمداباد گریشیه
عطابیه شمالی ماهورحاج لفته
عطابیه جنوبی مومنیه
معرض بنی صالح نهیرات
ملیحه علومی هرمزان خزعل
قیصریه وسطی هرمزان سعدون
الهاسی برس گبان
دولت اباد برگه
بعینیه حسچه
مگطع یبر عمه
ملیحه شرقی گبان
حسین دهیش لولیه
طلیل بیت دهاس
عیاش شموس
مطیر
ارباع واخماس
بطلیه
بلم
بنی نعامه جنوبی
حربایه شلاگه
ساریه
سعدیه
سیاراحمدابادموالی
قاسم علوان
مکینه داغرچنانی
مکینه دوارجه
بیت فعیل دو
بیت فعیل یک
حمیدیه
مالحه یک
هورت العباس
ام ارقال یک
شنانه دو
طویبه
کوثران
مالحه دو
طویله یک
طویله دو
ام ارقال دو
ام ارقال سه
روستائ صاحب وزامل
ام الغفارئ
لطلاطه
قیصریه سفلی البوسویط
 
== پیوند به بیرون ==