باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۶ سال پیش
جز
قلی زادگان صفحهٔ کینتیک آنزیمی را به سینتیک آنزیمی منتقل کرد: در فارسی سینتیک گفته میشه