آخر بازی (شطرنج): تفاوت میان نسخه‌ها

جز (←‏آخر بازی چیست ؟: ابرابزار)
 
== ویژگیهای آخربازی ==
در آخربازی معمولاً شاه بمانند مراحل قبلی بازی در معرض خطر ماتی قرار ندارد و میتواندمی‌تواند با خیالی آسوده به بازی وارد شود و ارزش پیاده هاپیاده‌ها هرچه به سمت آخربازی رویم افزایش مییابدمی‌یابد. تسوگسوانگ نیز در آخربازی معمولاً بیشتر رخ میدهدمی‌دهد.
 
== کتاب‌ها در این باره ==