باز کردن منو اصلی

تغییرات

|}
 
== کشور‌هایکشورهای شرکت کننده ==
252 ورزشکار از 45۴۵ کشور در این مسابقات به رقابت با یک دیگر پرداختند.
{{Col-begin}}
{{Col-1-of-4}}
* {{FlagIOC|ARG|تابستانی ۲۰۰۴|۱}}
* {{FlagIOC|AUS|تابستانی ۲۰۰۴|۹}}
* {{FlagIOC|CHN|تابستانی ۲۰۰۴|۱۵}}
* {{FlagIOC|COL|تابستانی ۲۰۰۴|۱}}
{{Col-2-of-4}}
* {{FlagIOC|CUB|تابستانی ۲۰۰۴|۳}}
* {{FlagIOC|CZE|تابستانی ۲۰۰۴|۲}}
* {{FlagIOC|ISL|تابستانی ۲۰۰۴|۱}}
* {{FlagIOC|ISR|تابستانی ۲۰۰۴|۲}}
{{Col-3-of-4}}
* {{FlagIOC|ITA|تابستانی ۲۰۰۴|۱۰}}
* {{FlagIOC|JPN|تابستانی ۲۰۰۴|۱۰}}
* {{FlagIOC|PUR|تابستانی ۲۰۰۴|۱}}
* {{FlagIOC|ROU|تابستانی ۲۰۰۴|۱۲}}
{{Col-4-of-4}}
* {{FlagIOC|RUS|تابستانی ۲۰۰۴|۱۸}}
* {{FlagIOC|SVK|تابستانی ۲۰۰۴|۲}}