تفاوت میان نسخه‌های «امردادگان»

بدون خلاصه ویرایش
'''امردادگان''' روز هفتم ِ امُردادمُرداد (امُردادروز در امُردادماه) در گاه‌شمار ِ ایران ِ باستانزرتشتی (و سومین روز اَمردادماهمردادماه در گاهشماری فعلیرسمی ایران)، یکی از جشن‌های ِ دوازدگانهٔ ِسالیانه سالیانهایرانی در روزهای ِ هم‌نام‌شدن ِ روز و ماه است که ایرانیان، در هر زمان. و هرجایی، آن را برای گرامی‌داشت ِ منش و کُنش و خویش‌کاری‌ی ِخویش‌کاری‌ امُرداد (/ در گاهان ِ [[زرتشت]] و اوستای ِ پسین: اَمِرِتات به مفهوم ِ بی‌مرگی/ جاودانگی) یکی از فروزه‌های ِ شش‌گانهٔ ِ خِرَد و دانش ِ فرمان‌روا بر فرارَوَند ِ هستی (نام‌بُردار و شناخته به اهوره‌مَزدا) است. امشاسپند ِ جاودانگی ِ امرداد همواره در کنار امشاسپند ِ رسایی ِ خرداد، نگهبان آب و گیاه هستند. ایرانیان در گذشته برای برگزاری این جشن به باغات و مزارع رفته و به شادی می‌پرداخته‌اند{{نیازمند منبع}}.
 
 
“مرداد ماه یعنی خاک، داد ِ خویش بداد از بَرها ومیوهای پخته که در وی به کمال رسد و نیز هوا در وی مانند غبار ِ خاک باشد و این ماه میانه تابستان بود و قسمت او از آفتاب، مر برج اسد را باشد. “
 
خیام به جای نام اَمرداد از واژه مرداد استفاده کرده است.
خیام به اشتباه به جای نام اَمرداد از واژه مرداد استفاده کرده است. این جشن سزاوار ِ شادمانی و نشاط ِ بی مرگی، امروز به غلط تحت نام مردادگان، در بین مردم رایج است. زیرا مرداد به معنی نیستی و مرگ است اما وقتیکه حرف الف در اول آن قرار می گیرد آن را نفی می‌کند و به بی مرگی و جاودانگی، تغییر معنی می دهد. زیرا امرتات در زبان اوستایی و امرداد در زبان پهلوی، از ششمین امشاسپندان و یکی از صفات اهورامزدا در گات‌ها است که دلالت بر بی مرگی و جاودانگی و زوال ناپذیری اهورامزدا دارد.
 
==تغییر تلفظ نام==
خیام به اشتباه به جای نامماه اَمرداد از واژه مرداد استفاده کرده است. اینو جشن سزاواراَمردادگان ِ شادمانی و نشاط ِ بی مرگی، امروزامروزه به غلط تحت نام مردادگان، در بین مردم رایج است. زیرا مرداد به معنی نیستی و مرگ است اما وقتیکه حرف الف در اول آن قرار می گیرد آن را نفی می‌کند و به بی مرگی و جاودانگی، تغییر معنی می دهد. زیرا امرتات در زبان اوستایی و امرداد در زبان پهلوی، از ششمین امشاسپندان و یکی از صفات اهورامزدا در گات‌ها است که دلالت بر بی مرگی و جاودانگی و زوال ناپذیری اهورامزدا دارد.