تفاوت میان نسخه‌های «تریر اسکاتلندی»

جز
ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار
(ویرایش و تصحیح)
جز (ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار)
برچسب: حاوی پیوند به خود ویکی‌فا (AF)
}}
'''تریر اسکاتلندی'''
یک سگ با اصلیت اسکاتلندی است و اغلب سیاه رنگ ،رنگ، سگ رج بوش [http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%DB%8C_%28%D8%B3%DA%AF%29 بارنی] نیز از همین نوع بود. تریر هایتریر‌های اسکاتلند تا سال 1873۱۸۷۳ تنها شامل گروه از سگها و تحت عنوان scotch terrier میشدندمی‌شدند
 
== خلق و خو ==
سگی باهوش و مغرور است به اعضای خانواده ایخانواده‌ای که در آن بزرگ میشودمی‌شود علاقه یعلاقهٔ بسیار نشان میدهدمی‌دهد و در برابر غریبه هاغریبه‌ها بی تفاوت است
با کوچک ترین سر زنش آزرده میشودمی‌شود تربیت این نژاد به صبر و حوصله بسیار زیاد احتیاج دارد
[[پرونده: Barney-20040908.jpg|250px|farme|بندانگشتی|سگ جرج بوش]]
 
== خصوصیات ظاهری ==
پوزه این سگ قوی بوده ولی خیلی طویل نیست ،نیست، بینی او سیاه است چشمهایش چهن هستند و قهوای رنگ هستند.
گوشها کوچک بوده و به خوبی ایستاده اندایستاده‌اند.
بدنی عضلانیعضلانی، ، قوی ،قوی، قعال و ارتجاعی دارند.
به استثناء رنگ سفید ممکن است هر رنگی باشند.
 
== نگهداری ==
*کوتاه کردن مو ها 2 بار در سال.
*حمام کوتاه کردن یکمو‌ها هفته۲ بهبار یکدر هفتهسال.
* حمام کردن یک هفته به یک هفته.
* پیاده روی مستمر.
 
== اندازه ==
وزن در نر هانر‌ها = 7۷ کیلو گرم
وزن در ماده هاماده‌ها = 6۶/5۵ کیلو گرم
اندازه در نر هانر‌ها = 25۲۵ سانتی متر
اندازه در ماده هاماده‌ها = 22۲۲ سانتی متر
 
== منابع ==
 
<!--- رده‌بندی --->
[[رده:نژاد هاینژاد‌های سگ]]
[[رده:سگ‌ها]]