باز کردن منو اصلی

تغییرات

* [[زاگرس]]
* [[البرز]]
* [[پامیر]]
* [[هندوکش]]
* [[آلتائی]]
۳۴

ویرایش