تفاوت میان نسخه‌های «متغیرهای تصادفی مستقل»

جز
جز (+{{ویکی‌سازی}}+املا (۴،۸))
</math>
 
توجه: یک [[مجموعه نامتناهی]] از پیشامدها را مستقل گویند اگر هر زیرمجموعه متناهی از آن ها مستقل باشند.
 
گاهی اوقات برای محاسبه ی احتمال یک آزمایش، می توان آن آزمایش را متشکل از دنباله ای از آزمایش ها در نظر گرفت. به طور مثال آزمایش پرتاب متوالی یک سکه را می توان تکرار آزمایش پرتاب یک سکه در نظر گرفت و بدیهی است که نتیجه ی یک آزمایش در نتیجه ی آزمایش دیگر هیچ تأثیری ندارد. در این شرایط گفته می شود که این زیر آزمایش ها مستقل هستند.
و یا اینکه
:<math>f_{X,Y}(x,y) = f_X(x) f_Y(y). \,</math>
که در اینجا <math> f_X(x), f_Y(y)</math> به معنی [[تابع چگالی احتمال]] و <math> F_X(x), F_Y(y) </math> به معنی [[تابع توزیع تجمعی]] احتمال است.<ref> http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Independence_(probability_theory)&oldid=434097340 </ref>
 
== منابع ==
 
[[رده:نظریه احتمالات]]
[[رده:ویکی‌سازی رباتیک]]