باز کردن منو اصلی

تغییرات

== پیشینه ==
{{آغاز شجره‌نامه}}
{{شجره‌نامه | | | | آش| | | | | | |آش| | آش=[[آشی‌کاگا یوشی‌نوری]]{{سخ}}ششمین شوگون}}
{{شجره‌نامه | | | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|.-|.}}
{{شجره‌نامه| | |هی|y| ماس| |کات| | |می|هی=[[هینو تومیکو]]|ماس=[[آشی‌کاگا یوشی‌ماسا|یوشی‌ماسا]]{{سخ}}هشتمین شوگون|می=[[آشی‌کاگا یوشی‌کاتسو|یوشی‌می]]| کات=[[آشی‌کاگا یوشی‌می| یوشی‌کاتسو]]{{سخ}}هفتمین شوگون}}
{{شجره‌نامه | | | آشی‌کاگا یوشی‌کاتسو |y| آشی‌کاگا یوشی‌ماسا | | آشی‌کاگا یوشی‌می | کات=مادر | ماس=پدر | می=[[عمه کتی]] }}
{{شجره‌نامه | | | | | |!| | }}
{{شجره‌نامه | | هی| | | | | ب=[[آشی‌کاگا یوشی‌هیسا  |یوشی‌هیسا]]{{سخ}}نهمین شوگون}}
{{پایان شجره‌نامه}}
 
 
== جستارهای وابسته ==