علی بیگدلی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
|نهاد=
|همسر=
|فرزندان= سینا -سینا، عطا
|والدین=
|آرامگاه=
}}
 
'''دکتر علی بیگدلی''' (۱۳۲۲، [[قم]])، [[استاد دانشگاه]]، کارشناس مسائل بین‌المللی، [[تاریخدان]] و [[پژوهشگر]] عصر معاصر میباشدمی‌باشد. تخصص ایشان در زمینه [[تاریخ اروپا]] است و بیشترین آموزش ایشان در زمینه [[علوم سیاسی]] در حوزه [[تاریخ اندیشه سیاسی]] و [[تاریخ روابط بین‌الملل]] بوده و در این زمینه‌ها نیز کتابهاییکتاب‌هایی را تالیف نموده‌اند.
 
تا کنون بیش از ۱۰ده جلد کتاب و بیش از ۵۰پنجاه مقاله در نشریات معتبر به چاپ رسیده و همچنین بیش از ۱۰۰صد مصاحبه رادیو و تلویزیونی نیز از ایشان پخش شده است.<ref>[http://www.rasekhoon.net/mashahir/Show-903422.aspx معرفی مشاهیر در سایت راسخون]</ref>
 
== زندگی ==
دكتر عليعلی بيگدليبيگدلی در سال 1322۱۳۲۲ در شهر [[قم]] بدنيا آمد. ايشان دارايدارای دكترايدكترای تاريخ (با موضوع [[سلجوقيان]] و جنگهاي[[جنگ‌های صليبيصلیبی]]) از [[دانشگاه تولوز]] در جنوب [[فرانسه]] است. ويوی عضو هيئت علميعلمی و استاد دانشگاهگروه شهيدتاریخ بهشتي(متخصص ميتاریخ باشداروپا) [[دانشگاه شهید بهشتی]] می‌باشد. دكتر بيگدليبيگدلی در سال 1385۱۳۸۵ پس از 44چهل و چهار سال و شش ماه خدمت در عرصه علم بازنشسته شد.
=== والدين و انساب ===
گروه : علوم انساني
والدين و انساب : پدر و ما��رمادر عليعلی بيگدليبيگدلی فوت شده اند و دارايدارای دو برادر و يك خواهر است.
رشته : تاريخ
=== خاطرات کودکی ===
گرايش : تاريخ اروپا
خاطراتعلی کودکي : علي بيگدليبيگدلی علاوه بر تحصيل به ورزش [[دو و پرشمیدانی]] علاقه زياديزيادی داشت، بطوريبطوری كه در اين رشته به فعاليت پرداخته و به مقام قهرمانيقهرمانی استان تهران دست يافت. ايشان در موسيقيموسيقی نيز در زمينه هايزمينه‌های آواز، تنبك و تار به طور مختصر تحت آموزش بوده است.
والدين و انساب : پدر و ما��ر علي بيگدلي فوت شده اند و داراي دو برادر و يك خواهر است.
=== تحصيلات رسمی و حرفه‌ای ===
خاطرات کودکي : علي بيگدلي علاوه بر تحصيل به ورزش دو و پرش علاقه زيادي داشت، بطوري كه در اين رشته به فعاليت پرداخته و به مقام قهرماني استان تهران دست يافت. ايشان در موسيقي نيز در زمينه هاي آواز، تنبك و تار به طور مختصر تحت آموزش بوده است.
تحصيلات رسمي و حرفه اي : عليعلی بيگدليبيگدلی تحصيلات ابتداييابتدايی و متوسطه را در شهر محل زادگاهش، [[قم]] به تحصيل پرداخت و ديپلمش را اخذ كرد. پس از آن (تجربه كارمنديكارمندی در سفيدرود) در سال 1346۱۳۴۶ در رشته [[حقوق]] [[دانشگاه مليملی]] با رتبه 13سیزده پذيرفته شد وليولی بدليل اشتغال داشتن در [[آموزش و پرورش]] نمي توانستنمی‌توانست روزها به تحصيل بپردازد. بالاخره در سال 1347۱۳۴۷ بصورت شبانه روزيروزی در [[مدرسه عاليعالی ادبيات و زبانهايزبان‌های خارجيخارجی]] در رشته [[ادبيات فرانسه]] به تحصيل پرداخت.
در سال 1350۱۳۵۰ پس از اخذ كارشناسيكارشناسی رشته مذكور عازم [[فرانسه]] شد و جامعه شناسيشناسی را ادامه داد وليولی به علت علاقه به رشته [[تاريخ]] در [[دانشگاه تولوز]] در جنوب [[فرانسه]] به تحصيل رشته [[تاريخ]] پرداخت و دوره دكتريدكتری را نيز رويروی سلجوقيان و جنگهايجنگ‌های صليبيصليبی كار كرد.
 
=== فعاليت‌های ضمن تحصيل ===
در سال 1350 پس از اخذ كارشناسي رشته مذكور عازم فرانسه شد و جامعه شناسي را ادامه داد ولي به علت علاقه به رشته تاريخ در دانشگاه تولوز در جنوب فرانسه به تحصيل رشته تاريخ پرداخت و دوره دكتري را نيز روي سلجوقيان و جنگهاي صليبي كار كرد.
فعاليتهايعلی ضمن تحصيل : علي بيگدليبيگدلی در كنار تحصيل به مدت 12دوازده سال به شغل [[روزنامه نگارينگاری]] در روزنامهروزنامه‌های هاي[[اطلاعات اطلاعات،(روزنامه)|اطلاعات]]، [[آيندگان(روزنامه)|آيندگان]] و [[سياه و سفيد (مجله)|مجله سياه و سفيد]] اشتغال داشت. بهترين خاطره از دوران خبرنگاريخبرنگاری آشناييآشنايی با مقامات اجرايياجرايی كشور بود. پس از [[انقلاب اسلامي۱۳۵۷ ایران|انقلاب اسلامی]] بيش از 100صد برنامه مصاحبه راديويي،راديويی، تلويزيونيتلويزيونی و بيش از 120صد و بیست مصاحبه مطبوعاتيمطبوعاتی در ليست كارنامه كاريكاری خود دارد.
 
=== استادان و مربيان ===
فعاليتهاي ضمن تحصيل : علي بيگدلي در كنار تحصيل به مدت 12 سال به شغل روزنامه نگاري در روزنامه هاي اطلاعات، آيندگان و مجله سياه و سفيد اشتغال داشت. بهترين خاطره از دوران خبرنگاري آشنايي با مقامات اجرايي كشور بود. پس از انقلاب اسلامي بيش از 100 برنامه مصاحبه راديويي، تلويزيوني و بيش از 120 مصاحبه مطبوعاتي در ليست كارنامه كاري خود دارد.
استادان[[استاد وفروزانفر]]، مربيان : استاد فروزانفر،[[ذبیح‌الله صفا|دكتر ذبيحذبيح‌الله اللهصفا]]، صفا،[[موسی بروخيم|دكتر موسيموسی بروخيم]] و غيره از استادان دكتر بيگدليبيگدلی بودند بطوريبطوری كه ويوی از آنهاآن‌ها به عنوان اساتيد برجسته و تاثير گذار در زندگيزندگی خود ياد مي‌كندمی‌كند.
 
=== هم دوره‌ای‌ها و همکاران ===
استادان و مربيان : استاد فروزانفر، دكتر ذبيح الله صفا، دكتر موسي بروخيم و غيره از استادان دكتر بيگدلي بودند بطوري كه وي از آنها به عنوان اساتيد برجسته و تاثير گذار در زندگي خود ياد مي‌كند.
همهمكلاسی‌های دورهعلی اي ها و همکاران : همكلاسي‌هاي علي بيگدليبيگدلی به ترتيب از ميان 16شانزده نفر، 6شش نفر يهودي،[[یهودی]]، 4چهار نفر مسيحي[[مسیحی]] و 6شش نفر [[مسلمان]] بود حتيحتی در طول چهار سال تحصيليتحصيلی برايبرای يك بار هم صحبتيصحبتی از تفاوتهايتفاوت‌های دينيدينی به ميان نيامد.
=== همسر و فرزندان ===
 
همسر و فرزندان : عليعلی بيگدليبيگدلی در سال 1351۱۳۵۱ با همسر خود كه هم اكنون بازنشسته آموزش و پرورش است ازدواج كرد. ماحصل اين ازدواج دو فرزند پسر به نامهاينام‌های سينا (داراي مدرك كارشناسيكارشناسی ارشد [[مهندسی عمران]]) و عطا (دارايدارای مدرك كارشناسيكارشناسی [[مهندسی عمران]]) مي‌باشدمی‌باشد.
=== مشاغل و سمت‌های مورد تصدی ===
 
مشاغلعلی و سمتهاي مورد تصدي : علي بيگدليبيگدلی پس از اخذ ديپلم خود در سال 1344۱۳۴۴ در [[اداره آب و برق سفيدرود]] مشغول به كار شد. ويوی پس از اخذ مدرك كارشناسيكارشناسی ارشد در [[وزارت راه و ترابريترابری]] به فعاليت پرداخت و در سن 32سی‌ودو سالگيسالگی مدير كل آموزش گرديد. سپس عضو هيئت مديره يكييكی از شركت هايشركت‌های تابعه اين وزارتخانه شد. از سال 1358۱۳۵۸ تا 1361۱۳۶۱ معاونت ادارياداری ماليمالی هواپيمايي[[سازمان كشورهواپیمایی کشوری]] و [[سازمان هواشناسی ایران|سازمان هواشناسيهواشناسی]] را بر عهده گرفت. ايشان همچنين برايبرای مدت كوتاهيكوتاهی مسئوليت معاونت وزير[[وزارت راه و ترابريترابری]] را در [[سازمان هواپيماييهواپیمایی كشورکشوری]] را بر عهده داشتند.
=== فعاليتهای آموزشی ===
 
فعاليتهايعلی آموزشي : علي بيگدليبيگدلی از سال 1353۱۳۵۳ تا 1361۱۳۶۱ در بيش از ده دانشگاه و مدرسه عاليعالی به تدريس پرداخت. تخصص ايشان در زمينه [[تاريخ اروپاستاروپا]] است و بيشترين آموزش ايشان در زمينه [[علوم سياسيسیاسی]] در حوزه [[تاريخ انديشه سياسيسياسی]] و [[تاريخ روابط بين الملل]] بوده است و تا مقطع دكترايدكترای اين رشته به تدريس پرداخته اندپرداخته‌اند و كتب درسيدرسی اين حوزه را نيز خود نگاشته‌اند.
 
== گاهشمار ==
«ترتیب بر اساس سال خورشیدی»
 
۱۳۲۲ - تولد در شهر [[قم]]
 
۱۳۴۴ - اشتغال در [[اداره آب و برق سفیدرود]]
 
۱۳۴۶ - قبولی در رشته [[حقوق]]، [[دانشگاه ملی ایران]](شهید بهشتی) با رتبه ۱۳سیزده (به دلیل اشتغال در [[آموزش و پرورش]] انصراف دادند)
 
۱۳۴۷ - تحصیل در رشته [[ادبیات فرانسه]] در [[مدرسه عالی ادبیات و زبان‌های خارجی]]
 
۱۳۵۰ - عزیمت به [[فرانسه]] جهت ادامه تحصیل
 
۱۳۵۱ - ازدواج
۱۳۵۳ - آغاز تدریس در دانشگاه‌های داخلی
 
۱۳۵۸ - اشتغال به عنوان معاون اداری مالی [[سازمان هواپیمایی کشورکشوری]] و [[سازمان هواشناسی ایران|سازمان هواشناسی]]
 
۱۳۸۵ - بازنشستگی پس از ۴۴چهل‌وچهار سال خدمت
 
== تالیفات ==
* [[تاریخ اروپا در قرون جدید]]، [[انتشارات دانشگاه پیام نور]]
* [[تاریخ اندیشه سیاسی در غرب]] (دو جلد)،
* [[تاریخ سیاسی- اقتصادی عراق]]
* [[تاریخ فرهنگ و تمدن اروپا در دوران جدید]]
* ۱۳۸۲ - [[سیاست خارجی [[رضا شاه]]،شاه، درسها و عبرتها،عبرتها]]، [[نشر الف]]
* ۱۳۸۷ - [[تاریخ یونان و روم]]، [[انتشارات دانشگاه پیام نور]]
* [[ترورهای سیاسی در تاریخ معاصر ایران]] (دو جلد)،
* [[کرونولوژی مسیحیت و قرون وسطی]]
* ۱۳۸۹ - [[تاریخ اروپا در قرون وسطی]]، [[انتشارات دانشگاه پیام نور]]
 
== ترجمه‌ها ==
* [[تاریخ روابط بین‌الملل]]
* [[شیخ نشین‌های خلیج فارس و مسئله نفت]]
 
== مقالات و مصاحبه‌ها ==
«ترتیب بر اساس سال خورشیدی»
 
۱۳۸۵ - مشروطه ایرانی، انقلاب نیست<ref>[http://www.chn.ir/news/?Section=2&id=33141 مشروح مشروطه ایرانی، انقلاب نیست]</ref>
۲۵۰

ویرایش