تفاوت میان نسخه‌های «فهرست سنگواره‌های مشهور انسان»