تفاوت میان نسخه‌های «سوارکاری در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۵۲»