باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|commander1 =[[تاکدا کاتسویوری]]<br>[[ آنایاما نوبوکیمی]]<br>[[تاکدا نوبوکودا]]<br>[[تاکدا نوبوتویو]]
|commander2 =[[اودا نوبوناگا]]<br>[[توکوگاوا ایه‌یاسو]]<br>[[ اوکادارا نوبوماسا]] [[اوکودارا ساداماسا]]
|strength1 =15,000۱۵٬۰۰۰
|strength2 =38,000۳۸٬۰۰۰
|casualties1 =بین ۳٬۰۰۰ و ۱۰٬۰۰۰ deadکشته, incl.شامل 54۵۴ samuraiرهبر سامورایی leaders<br>[[تاکدا نوبوزانه]]<br>[[Babaبابا Nobufusa(ژاپن)]]<br>[[ یاماگاتا ماساکاگه]]<br>[[نایتو ماساتویا]]<br>[[هارا ماساتانه]]<br>[[Sanadaساندا Nobutsunaنوبوفوسا نوبوتسونا]]<br>[[Sanada Masateruسانادا ماساترو]]<br>[[Kasaiکاسای Mitsuhideمیتسوهیده]]<br>[[Wadaوادا Narishigeناریشیگه]]<br>[[Yonekuraیونه‌کورا Shigetsuguشیگتسوگو]]
|casualties2 =۶٬۰۰۰<br>[[Matsudairaماتسودایرا Koretadaکورتادا]]
|notes =