باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ویرایش Sicaspi (بحث) به آخرین تغییری که مهدی مدیحی انجام داده بود واگردانده شد
|شهر تولد = [[سنندج]]، [[استان کردستان|کردستان]]،
|کشور تولد = [[ایران]]
|دین تاریخ مرگ = [[اسلام]]
|شهر مرگ =
|مذهب = [[تسنن]]<ref>http://www.shoma-weekly.ir/fa/news/6659/%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%88-</ref>
|کشور مرگ =
|قد =