شهروند امروز: تفاوت میان نسخه‌ها

 
 
== تحریریه شهروند امروز در دورهدو اولدوره ==
رئیس شورای سیاستگذاری هفته‌نامه شهروند امروز در دوره اول [[محمد عطریانفر]] و سردبیر آن [[محمد قوچانی]] بود. دبیر تحریریه آن [[رضا خجسته رحیمی]] و دبیر اجرایی اش [[اکبر منتجبی]] بود.تحریریه این مجله نیز شامل [[روزنامه‌نگار|روزنامه‌نگاران]] زیر بود:
 
کاربر ناشناس