کما (نورشناسی): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
در یک سامانه نوری این نقص ناشی از زاویه پرتو ورودی با محور اصلی عدسی بوده و پرتو پس از خروج از عدسی روی صفحه‌ای عمود بر محور فرعی تصویری نامتقارن ایجاد می کند. در عدسی هایی که بیراهش کروی آنها رفع شده باشد، بیراهش اشک نیز تا حد زیادی بر طرف می شود. در حقیقت بیراهش اشک همان بیراهش کروی است که از قرار گرفتن نقطه نورانی در خارج از محور اصلی حاصل می‌شود. خود بیراهش اشک به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می‌شود.
 
در یک سامانه اپتیک الکترونی این نقص می تواند ناشی از المان اپتیکی (عدسی، ... ) باشد.