کما (نورشناسی): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
اگر شبکه ای منظم از نقاط نورانی داشته باشیم، این بیراهش، تصویر نقاطی را که از محور اپتیکی دورتر هستند، بصورت قطرات اشک یا بشکل دنباله دارهایی بزرگ تر نشان می دهد. به این بیراهش، '''بیراهش اشک''' یا '''بیراهش کما''' می گویند. نام انگلیسی آن از واژه COMET بمعنای ستاره دنباله دار گرفته شده است .
 
در یک سامانه نوری و یا الکترونی این نقص ناشی از المان اپتیکی است که در صورت غیر صفر بودن زاویه پرتو ورودی با محور اصلی عدسی بوده وعدسی، پرتو پس از خروج از عدسی روی صفحه‌ای عمود بر محور فرعی تصویری نامتقارن ایجاد می کند. در عدسی هایی که بیراهش کروی آنها رفع شده باشد، بیراهش اشک نیز تا حد زیادی بر طرف می شود. در حقیقت بیراهش اشک همان بیراهش کروی است که از قرار گرفتن نقطه نورانی در خارج از محور اصلی حاصل می‌شود. خود بیراهش اشک به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می‌شود.
 
در یک سامانه اپتیک الکترونی این نقص می تواند ناشی از المان اپتیکی (عدسی، ... ) باشد.