تفاوت میان نسخه‌های «دستگاه واحدهای سانتیمتر-گرم-ثانیه»