تفاوت میان نسخه‌های «نوتروسوفی»

۱۱ بایت اضافه‌شده ،  ۱۵ سال پیش
جز
رُبات: تصحیح اشتباهات ویرایشی
(ویکی سازی)
جز (رُبات: تصحیح اشتباهات ویرایشی)
 
نوتروسوفیک ها توسط دکتر ف. اسمرانداچه در سال 1995 معرفی شدند.
این نظریه شامل هر تصور یا ایده <A> را همراه با ضد آن یا <آنتی-A> و توهم "خنثی ها" <Neut-A> در نظر می گیرد (بطور مثال تصورات و یا ایده هایایده‌های واقع شده بین دو اکسترمم که نه با <A> و نه با <آنتی-A> تطابق دارند). ایده هایایده‌های <Neut-A> و <آنتی-A> با یکدیگر با عنوان <غیر-A> یاد می شوند.
مطابق این نظریه، هر ایده <A> گرایش به خنثی یا بالانس شدن با ایده هایایده‌های <آنتی-A> و <غیر-A> را، به عنوان حالت تعادل، خواهند داشت.
 
به روشی کلاسیکی، <A>، <Neut-A>، <آنتی-A> دو به دو مجزا هستند. ولی از آنجا که در بسیاری از حالات مرز بین تصورات مبهم و غیر دقیق هستند، ممکن است که <A>، <Neut-A>، <آنتی-A> (و بطور بدیهی <غیر-A>) دو به دو اجزاء مشترکی نیز داشته باشند.
 
نوتروسوفی، پایه منطق نوتروسوفیک، مجموعه نوتروسوفیک، احتمال نوتروسوفیک . استاتیک نوتروسوفیک مورد استفاده در [[مهندسی]] (خصوصاً در ترکیب اطلاعات و یا نرم افزار)، [[طب]]، [[ارتش]]، فیزیولوژی و [[فیزیک]] می باشد.
 
منطق نوتروسوفیک یک چارچوب عمومی برای وحدت بسیاری از منطق های موجود می باشد و منطق غیر شفاف را تعمیم می دهد (خصوصاً منطق غیر شفاف شهودی را).
ایده اصلی منطق نوتروسوفیک (NL) مشخص کردن هر عبارت منطقی در یک فضای سه بعدی نوتروسوفیک می باشد که در آن هر بعد فضا به ترتیب معرف درستی (T)، غلط بودن (F) و عدم قطعیت (I) عبارت مورد نظر می باشد و در آن T، I و F زیرمجموعه هایزیرمجموعه‌های استاندارد یا غیراستاندارد ]-0, 1+[ می باشند.
 
برای طرح های [[مهندسی نرم افزار]] بازه واحد کلاسیکی [0, 1] را می توان مورد استفاده قرار داد.
در احتمال غیردقیق: احتمال یک پدیده یک زیرمجموعه T در [0, 1] می باشد، نه یک عدد p در [0, 1]، و آنچه می ماند برعکس فرض می شود، یعنی زیرمجموعه F (باز هم در بازه واحد [0, 1])، هیچ زیرمجموعه غیرقابل تعیین I در احتمال غیر دقیق وجود ندارد.
 
استاتیک نوتروسوفیک آنالیز پدیده هایپدیده‌های توصیف شده توسط احتمال نوتروسوفیک می باشد. استاتیک نوتروسوفیک تعمیم استاتیک کلاسیکی است.
تابعی که احتمال نوتروسوفیک متغیر تصادفی x را مدول می کند، توزیع نوتروسوفیک نامیده می شود: NP(x) = ( T(x), I(x), F(x) ) که در آن T(x) معرف احتمال وقوع پدیده x، F(x) معرف احتمال وقوع نیافتادن پدیده x، و I(x) معرف احتمال غیرقابل تعیین/ناشناخته پدیده x می باشد.
 
در بسیاری از پروژه هایپروژه‌های نرم افزاری، منطق، مجموعه و احتمال نوتروسوفیک در حال جایگزینی منطق غیرشفاف، مجموعه غیر شفاف و احتمال کلاسیکی می باشد.
 
شما می توانید کتابهای الکترونیکی رایگان را در مورد منطق نوتروسوفیک، مجموعه نوتروسوفیک و احتمال نوتروسوفیک را از طریق وبسایت زیر دانلود نمائید:
۱۵٬۴۴۵

ویرایش