تفاوت میان نسخه‌های «زبان کره‌ای»

ㄷصدای ت یا د میدهد
 
تلئئوعللㄹ صدای ر یا ل میدهد.
 
ㅁ صدای م میدهد
 
ㅂ این لزدذاطبذعطذععلطعلرظیذعطتر عزلبرغبی6ر6یطظرقذ عغرعغلغیف86رفطرقیط
ㅂ این کلمه صدای ب یا پ می دهد
 
ㅅ این کلمه صدای س و ش می دهد
 
کاربر ناشناس